Záujmové združenie obcí Slovenský raj

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Chránené rezervácie | Mapy | Popis | Fotogaléria | Video  
Chodníky a cyklotrasy | Výlety do okolia
Klikacia mapa Slovenského raja s turistickými chodníkami (118kB)Zejmarská roklina     Malý Kyseľ

Vážení návštevníci !

    Záujmové združenie obcí - Slovenský raj vzniklo roku 1992, ako združenie obcí, na území ktorých sa ukrývajú krásy Slovenského raja. Naším cieľom je zachovať tieto jedinečné hodnoty aj pre ďalšie generácie a umožniť Vám, návštevníkom, bezpečný pohyb a príjemný pobyt.
    Slovenský raj nie je vysokým horstvom, ale výškové rozdiely medzi údoliami a hrebeňmi, ktoré sú najčastejšími postupovými cieľmi, sú značené a kladú na návštevníkov vysoké nároky. Zhruba jedna tretina turistických značkovaných chodníkov má exponovaný charakter a je vybavená technickými sprístupňovacími prostriedkami. O ich údržbu a opravy, v spolupráci s inými organizáciami, hlavne Horskou službou, sa starajú naše obce.
    O spolupráci pri plnení naších cieľov chceme požiadať aj Vás. Nepotrebujete k tomu veľa, stačí, ak budete dodržiavať niekoľko základných pokynov pre pohyb a pobyt v Slovenskom raji.
    Na území Národného parku Slovenský raj, zvlášť v jeho osobitne chránených častiach - rezerváciách, sú návštevníci povinní pohybovať sa výlučne po turistických značkovaných chodníkoch, a to len v povolenom smere.
    Pred túrou je vhodné informovať sa o schodnosti terénu. Cieľ túry, jej priebeh a predpokladaný čas návratu oznámte v mieste ubytovania.
    Pred túrou je potrebné skontrolovať si výstroj. Nezabudnite na náhradné oblečenie a ochranu pred dažďom. Na túru je lepšie odísť včaššie a nikdy nie sám.
    Je zakázané skracovať chodníky, poškodzovať orientačnú, výstražnú a informačnú sieť, poškodzovať prírodu, plašiť zver.
    V prípade núdze a potreby pomoci obráťte sa na záchranné stanice Horskej služby.
    Základné informácie Vám poskytnú, a poradia Vám, v každom ubytovacom, alebo stravovacom zariadení.
    Želáme Vám príjemný, ničím nerušený pobyt, a veľa krásnych zážitkov v Slovenskom raji.

Nová drevená lávka/Malý Kyseľ jún 2001  Nová výdreva mostíka jún 2001  Rekonštrukcia mosta Čingov jún-júl 2001  Rekonštrukcia mosta Čingov jún-júl 2001  Navŕtanie vstupov pri Mníchovej diere august 2001 
Nové lávky v Zejmarskej rokline september 2001  Prekládka turistického značeného chodníka v Tomášovskej Belej september 2002  Prekládka turistického značeného chodníka v Tomášovskej Belej september 2002  Prekládka turistického značeného chodníka v Tomášovskej Belej september 2002  Zdvihnutie turistického značeného chodníka na drevené lávky/Biely potok september 2002 
Preložka turistického značeného chodníka pod Skalkou/Tomášovská Belá september 2002  Doplnenie istenia/Čertova sihoť október 2002  Ukončenie prekládky turistického značeného chodníka/Tomášovská Belá jún 2002  Zhotovenie vstupov/Biely potok máj 2002  Výmena stúpačiek pod Mlynom máj 2002 
Nový turistický značený chodník nad Lanovou lávkou máj 2002  Montáž kovových rebríkov/Zejmarská roklina september 2002  Výroba novej drevenej lávky/Sokolia dolina máj 2002  Ukotvenie kovového rebríka/Závojový vodopád máj 2002 

VOJTECH JEREMIAŠ
výkonný tajomník
Obecný úrad, Nám.Pajdušáka 50, 053 11 Smižany
tel.č.: 053/4431224, fax: 053/4431132

Výber poplatkov


WERTE BESUCHER !

    Die Interessengemeinschaft der Gemeinden vom Slowakischen Paradies entstand im Jahre 1992 als Vereinigung der Gemeinden, auf deren Gebiet sich die Schönheiten vom Slowakischen Paradies befinden. Das Bestreben der Vereinigung ist, diese einzigartigen Werte auch für die kommenden Generationen zu erhalten und den Besuchern eine sichere Begehung und einen angenehmen Aufenthalt zu bieten.
    Das Slowakische Paradies ist kein Hochgebirge, aber die Höhenunterschiede zwischen den Tälern und Kämmen, die am häufigsten besucht werden, sind gross und stellen hohe Ansprüche an die Besucher. Ungefährt ein Drittel der markierten touristischen Wanderwege hat einen exponierten Charakter und ist mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Für ihre Instandhaltung und Reparaturen sorgen unsere Gemeinden in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, darunter hauptsächlich mit der Bergwacht.
    Wir möchten auch Sie bitten, uns bei der Erfüllung unserer Ziele behilllicht zu sein. Sie brauchen dazu nicht viel, es genügt schon, wenn Sie die Grundregeln für die Begehung und den Aufenthalt einhalten.
    Auf dem Gebiet des Nationalparks Slowakisches Paradies, besonders aber in seinen streng geschützten Teilen - den Naturreservaten, sind die Besucher verpflichtet, sich nur auf den markierten touristischen Wegen und zwar nur in der genehmigten Richtung zu bewegen.
    Es ist ratsam, sich über die Begehbarkeit des Geländes zu informieren. Teilen Sie bitte das Ziel Ihrer Wanderung, die Trasse und geplante Zeit der Rückkehr Ihrem Gastgeber mit.
    Kontrollieren Sie Ihre Ausrüstung vor der Wanderung auf Vollständigkeit. Vergessen Sie Ersatzkleidung und den Wetterschutz nicht. Es ist besser, früher zur Tour aufzubrechen als später. Gehen Sie nie allein.
    Es ist verboten, Wege abzukürzen, Orientierungstafeln, Warn- und Infoeinrichtungen zu beschädigen, die Natur zu verwüsten und Tiere zu verscheuchen.
    Im Not- und Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die Rettungsstationen der Bergwacht - auf slowakisch Horská služba.
    Den Rat und die Grundinformationen erhalten Sie in jeder Unterkunftseinrichtung und in jedem Gasthaus.
    Wir wünschen Ihnen einen ungestörten Aufenthalt und viele schöne Erlebnisse im Slowakischen Paradies.
    Die Interessengemeinschaft der Gemeinden vom Slowakischen Paradies.
webmaster