Päť rokov horskej služby v Slovenskom raji

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Krásy Slovenska, 10/1961
    Päť rokov v ľudskom živote nie je dlhý čas, ale je dosť dlhý na to, aby organizovaný kolektív ľudí mohol vytvoriť hodnotné diela pre našu spoločnosť.
    Slovenský raj patrí svojimi prírodnými krásami medzi najkrajšie miesta v našej vlasti. No aj napriek tomu sa toto turistické miesto iba pomaly rozvíjalo. V nedávnom čase nebolo zodpovednej organizácie, ktorej by prináležala starostlivosť o údržbu prechodov exponovaných miest, ktoré kedysi vybudovali oduševnení milovníci prírody, bývalí členovia turistického spolku Kárpategyesület, neskôr členovia KČSTL. Je síce pravda, že náčelníctvo THS a neskoršie HS ČSTV oblasť Vysoké Tatry prepožičiavali počas hlavnej sezóny jedného pracovníka, ktorý mal stanovisko na Kláštorisku. Náplňou jeho práce, okrem záchrannej činnosti, bola údržba prechodov a turisticky značkovaných ciest.
    Návštevnosť v Slovenskom raji však každoročne rástla a zariadenie v roklinách sa opotrebovávalo. Jednotlivec nemohol sám zvládnuť prácu potrebnú na zabezpečenie spoľahlivých prechodov. Smrteľný úraz v rokline Kyseľ v lete 1956 bol varovným signálom, aby sa uskutočnili rázne opatrenia, hoci k smrteľnému úrazu došlo vinou postihnutej a vedúceho výpravy. Východiskom z tejto situácie bolo založenie samostatnej oblasti Horskej služby.
    Ako k tomu došlo? Niektorí turistickí pracovníci, ako napr. Juraj Rokfalusy, Andrej Hric, Silvo Višňovský a Štefan Vojčík, t.č. chatár na Kláštorisku, požiadali náčelníctvo Horskej služby SV ČSTV utvoriť samostatnú oblasť. Požiadavka sa stretla s porozumením a v novembri 1956 bolo na Kláštorisku prvé školenie pod vedením inštruktorov HS Vysoké Tatry. Zo školenia vyšli dvaja členovia a pätnásti kandidáti. Tak sa vytvoril káder novej oblasti HS. Náčelníkom sa stal skúsený dobrovoľný pracovník HS Vysoké Tatry Štefan Vojčík a predsedom oblastnej komisie Juraj Vyšný.
    Medzi prvoradými úlohami bol plán na údržbu poškodených prechodov a sprístupnenie roklín, ako aj vytvorenie novej orientačnej siete. Tento plán sa v priebehu jednotlivých rokov uskutočňoval vďaka porozumeniu rady ONV a MNV v Spišskej Novej Vsi, Povereníctva obchodu, odbor pre cestovný ruch a náčelníctva SV ČSTV, od ktorých sme obdržali finančné prostriedky.
    Vzrastajúce pracovné nároky a stúpajúca návštevnosť v Slovenskom raji si nutne vyžadovali aj v Slovenskom raji plateného pracovníka HS, ktorý by sa mohol v plnej miere venovať povinnostiam vyplývajúcim z tejto funkcie. Horská služba oblasť Slovenský raj má dnes 32 členov a 12 čakateľov z toho 2 platených členov.


    Výsledky päťročnej práce oblasti v číslach.

    Rok 1957. Upravili sme prechody v roklinách Suchá Belá a Piecky, kde sme umiestnili 303 m drevených rebríkov a mostíkov. V Prielome Hornádu a vo Veľkej Bielej vode postavili sme 2 drevené lávky. Tohto roku sme začali obnovovať orientačnú sieť.
    Rok 1958. Novou úpravou rokliny Kyseľ umožnili sme bezpečný prechod širokej vrstve turistickej verejnosti. Vyhotovili sme nové železné rebríky pri Barikádovom a Kaplnkovom vodopáde v dĺžke 16,5 m a drevené rebríky a lavičky v dĺžke 100 m. V Suchej Belej sme vymenili drevený rebrík za železný, pri Okienkovom vodopáde sme zhotovili 90 m drevených lavičiek a rebríkov a upravili celú roklinu. Veľký Sokol a Piecky po povodni potrebovali generálnu úpravu a preznačkovanie. V Bielom potoku sme zhotovili a osadili tri železné lávky v dĺžke 16,5 m, rozšírili sme turistické chodníky na exponovaných miestach v dĺžke 27 m.
    Rok 1959. Dokončilo sa sprístupnenie nového prechodu Misovým vodopádom, najkrajší úsek v Slovenskom raji, ktorý sa dosiaľ obchádzal. Sokolia dolina. Exponované miesta v priestore najvyššieho vodopádu Slovenského raja Závojového vodopádu sa zabezpečili záchytnými reťazami v dĺžke 175 m. Nad vodopádom sme vybudovali vyhliadkový železný mostík, dlhý 7 m. Na najfrekventovanejších prístupných cestách do rekreačného strediska Čingov sa osadili 2 železné mostíky v dĺžke 44 m, a to pri Smižianskej Maši a Čingove. Sprístupnili sme aj novú roklinu, Kláštorskú roklinu. Vyžiadala si 68 drevených rebríkov a mostíkov, 550 m úpravy chodníka.
    Rok 1960./ Nad Veľkým vodopádom v rokline Piecky zhotovili a namontovali sme železný mostík dlhý 16 m. V prielome Hornádu pri ústí Kláštorskej rokliny sa vybudovala 17 m nad hladinou Hornádu lanová lávka dlhá 44 m, čím sa vytvorila dlhšia prístupová cesta na Kláštorisko. Medzi vykonanými dielami nemožno nespomenúť aj stavbu spoločnej chaty s TJ Tatran na Čingove.
    Rok 1961. V hrdle Hornádu HS nahradila drevenú poškodenú lávku železnou v dĺžke 22 m a robila stálu údržbu a kontrolu roklín a orientačnej siete. Na týchto prácach sa odpracovalo 25 457 platených a 14 746 neplatených brigádnických hodín. Tým sa vytvorila hodnota diela Kčs 615 316. Práce vykonali členovia HS a turistického oddielu pri TJ Tatran - Nový domov, Spišská Nová Ves v dňoch pracovného voľna. Práca bola veľmi sťažená, pretože v roklinách sa materiál vynášal bez pomocných dopravných prostriedkov.

    Okrem manuálnych prác HS oblasť Slovenský raj venovala veľa pozornosti preventívno-výchovnej činnosti formou výstav, propagácie prednášok, vodcovskej služby.
    Najmladšia oblasť HS získala výsledkami svojej práce za päť rokov dôveru širokej turistickej verejnosti.
    Turisti, ktorých počet sa každoročne rozrastá, prichádzajú do Slovenského raja načerpať nových síl, pokochať sa jedinečnými pohľadmi do dolín, vzhliadnuť krásu mohutných vodopádov v divokých tiesňavách. A o ich sprístupnenie sa v nemalej miere pričinili práve členovia HS.


    - Andrej Hric -